• Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2021/2022

  • Ministerstvo školství stanovilo řádné termíny konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky ve školním roce 2021/2022 na následující dny.

   Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

   1. termín: úterý 12. dubna 2022            

   2. termín: středa 13. dubna 2022

    

   Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

   1. termín: úterý 19. dubna 2022           

   2. termín: středa 20. dubna 2022

    

   Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

   1. termín: úterý 10. května 2022          

   2. termín: středa 11. května 2022

    

   Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

    

   Vydávání zápisových lístků základní školou:

   Zákonní zástupci žáků naší školy, vykonávající přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2021/2022, si mohu vyzvednout zápisové lístky v následujících termínech:

   1. termín: úterý 1. 3. 2022 – 7:30 – 8:00 a 16:00 – 16:45 hod.

   2. termín: úterý 8. 3. 2022 – 7:30 – 8:00 a 16:00 - 16:45

   S sebou si prosím vezměte průkaz totožnosti.

  • OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

  • PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

   • Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v 1. kole přijímacího řízení z českého jazyka a literatury
    a z matematiky v oborech s maturitní zkouškou, s výjimkou oborů 82 Umění a užité umění. Probíhají formou písemných testů. Podíl výsledků jednotných testů na celkovém hodnocení přijímacího řízení je 40 % u gymnázií se sportovní přípravou a 60 % u ostatních maturitních oborů.

    

   • Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech v období od 12. do 28. dubna s tím, že se započítá lepší výsledek. Pořadí škol uvedených na přihlášce určuje, kde a kdy se uchazeč zúčastní jednotné zkoušky.

    

   • Náhradní termín jednotných zkoušek je možný po předchozí omluvě řediteli školy (do 3 pracovních dnů).

    

   • Ředitel střední školy může stanovit kromě jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušku pro 1. kolo přijímacího řízení, která se koná ve 2 termínech v období od 12. do 28. dubna.

    

   • Kritéria pro přijímací řízení v daném školním roce budou zveřejněna do 31. 10. u oborů s talentovou zkouškou a do 31. 1. u ostatních studijních oborů.

    

   • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou po doložení vyjádření školského poradenského zařízení v přihlášce využít uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, o kterém rozhodne ředitel střední školy.

    

   • Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně, s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny školní přijímací zkoušky. Počet přihlášek do dalších kol není omezen. Přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělání po 1. kole přijímacího řízení zveřejňuje Krajský úřad.

    

   • Talentová zkouška pro obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se koná v termínu od 2. ledna
    do 15. února. Vyhodnocení uchazeč obdrží do 20. února. V případě, že uchazeč je u talentové zkoušky úspěšný, pokračuje konáním jednotné zkoušky v dubnu.

    

   • Studijní obory s talentovou zkouškou vykonávají talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení takto:
   • Skupiny 82 Umění a užité umění v termínu od 2. ledna do 15. ledna
   • Konzervatoře v termínu od 15. ledna do 31. ledna
   • Jednotná zkouška se zde nekoná. Uchazeči jsou informováni o přijetí či nepřijetí v období od 5. února do 15. února.

    

   VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

   • U maturitních oborů s jednotnou zkouškou zpřístupní Centrum hodnocení uchazeče do 28. dubna příslušné střední škole a následně ředitel střední školy vyhlašuje do 2 pracovních dnů rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu pod příslušným přiděleným registračním číslem uchazečovi. V případě nepřijetí uchazeče bude zákonný zástupce informován odesláním rozhodnutí o nepřijetí ředitelem střední školy.

    

   • V případě, že se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení nekoná, budou uchazeči a zákonní zástupci informováni o rozhodnutí přijetí či nepřijetí od 22. dubna do 30. dubna.

    

   PŘIHLÁŠKY

   • Uchazeči mohou podávat pro první kolo přijímacího řízení 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou
    a 2 přihlášky pro ostatní obory. Škola předá žákovi přihlášky ke vzdělávání ve střední škole s předtištěnou hlavičkou a známkami + pololetní vysvědčení
   • Zákonní zástupci vyplní obory a dle požadavků střední školy nechají potvrdit lékařem.
   • Řádně vyplněnou přihlášku + diplomy či jiná ocenění odešlou rodiče doporučeně k rukám ředitele školy
    do 30. listopadu u oborů s talentovou zkouškou a do 1. března u ostatních oborů!

    

   ZÁPISOVÝ LÍSTEK

   • Obdrží žák do 30. listopadu u oborů s talentovou zkouškou a do 15. března u ostatních oborů proti podpisu zákonného zástupce v ZŠ v předem stanoveném termínu.

    

   • Do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce zašle doporučeně vyplněný zápisový lístek řediteli střední školy, na které chce uchazeč studovat.

    

   • Lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět s výjimkou:

                                    - uplatnění zápisového lístku na SŠ, kde byl uchazeč přijat na základě kladného odvolání

                                    - uplatnění zápisového lístku na obor s talentovou zkouškou a následné přijetí na „klasické“ SŠ

    

   KDE HLEDAT INFORMACE O OBORECH, ŠKOLÁCH A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ?