• Výchovné poradenství

  •  

   KONZULTAČNÍ HODINY

   Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro 1. stupeň:

   Mgr. Marcela Míková:   Út: 12:00 – 13:00, St: 13:00 – 14:00

   Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro 2. stupeň:

   Mgr. Jana Pavlečková:  Út: 7:30 - 8:00, St: 14:00 - 14:45

   VŽDY PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ ČI EMAILOVÉ DOHODĚ

   VOLBA POVOLÁNÍ

   Od 8. ročníku mohou žáci využít při volbě povolání služeb PPP Č. Budějovice – pracoviště Soběslav. Poradna provádí testy zjišťující strukturu studijních předpokladů, zájemci se objednávají individuálně koncem 8. či začátkem 9. ročníku na telefonním čísle 731 841 015 nebo na e-mailové adrese: blanka.musilova@pppcb.cz detašovaného pracoviště v Soběslavi.

  • Informace výchovného - kariérového poradce

  • Výchovný – kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, informační a metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

   Poradenské činnosti:

   1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání žáků a volbě povolání:
   • Základní skupinová šetření k volbě povolání, zpracování a interpretace zájmových dotazníků ve spolupráci s Úřadem práce v Táboře, v rámci školy využití nástroje SALMONDO.
   • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku Úřadu práce v Táboře a na některých středních školách v jihočeském kraji.
   • Zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách a jejich zprostředkování žákům – brožury, prezentace škol, využití dnů otevřených dveří.
   • Ve spolupráci s třídním učitelem zajišťuje individuální šetření k volbě povolání
    a poradenství v této oblasti, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání
    a předpoklady žáků.
   • Organizace informační schůzky k volbě povolání se zákonnými zástupci vycházejících žáků.
   • Informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek
    a zápisových lístků ke studiu na SŠ.

    

   1. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům – cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám.

    

   Metodické činnosti:

   1. Zprostředkování nových metod v oblasti volby povolání.

   2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků.

    

   Informační činnosti:

   1. Zprostředkování nových informací ohledně přijímacího řízení na střední školy.

   2. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy.

  • Infromace k přijímacímu řízení na střední školy

  • OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA DALŠÍ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ (STŘEDNÍ ŠKOLA)

   PŘIHLÁŠKY

   • Uchazeči mohou podávat pro první kolo přijímacího řízení 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou
    a 2 přihlášky pro ostatní obory. Škola předá žákovi přihlášky ke vzdělávání ve střední škole s předtištěnou hlavičkou a známkami + pololetní vysvědčení.
   • Zákonní zástupci vyplní obory a dle požadavků střední školy nechají potvrdit lékařem.
   • Řádně vyplněnou přihlášku + diplomy či jiná ocenění odešlou rodiče doporučeně k rukám ředitele školy
    do 30. listopadu u oborů s talentovou zkouškou a do 1. března u ostatních oborů!

    

   PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

   • Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v 1. kole přijímacího řízení z českého jazyka a literatury
    a z matematiky v oborech s maturitní zkouškou, s výjimkou oborů 82 Umění a užité umění. Probíhají formou písemných testů. Podíl výsledků jednotných testů na celkovém hodnocení přijímacího řízení je 40 % u gymnázií se sportovní přípravou a 60 % u ostatních maturitních oborů.

    

   • Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech v období od 12. do 28. dubna s tím, že se započítá lepší výsledek. Pořadí škol uvedených na přihlášce určuje, kde a kdy se uchazeč zúčastní jednotné zkoušky.

    

   • Náhradní termín jednotných zkoušek je možný po předchozí omluvě řediteli školy (do 3 pracovních dnů).

    

   • Ředitel střední školy může stanovit kromě jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušku pro 1. kolo přijímacího řízení, která se koná ve 2 termínech v období od 12. do 28. dubna.

    

   • Kritéria pro přijímací řízení v daném školním roce budou zveřejněna do 31. 10. u oborů s talentovou zkouškou a do 31. 1. u ostatních studijních oborů.

    

   • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou po doložení vyjádření školského poradenského zařízení v přihlášce využít uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, o kterém rozhodne ředitel střední školy.

    

   • Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně, s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny školní přijímací zkoušky. Počet přihlášek do dalších kol není omezen. Přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělání po 1. kole přijímacího řízení zveřejňuje Krajský úřad.

    

   • Talentová zkouška pro obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se koná v termínu od 2. ledna
    do 15. února. Vyhodnocení uchazeč obdrží do 20. února. V případě, že uchazeč je u talentové zkoušky úspěšný, pokračuje konáním jednotné zkoušky v dubnu.

    

   • Studijní obory s talentovou zkouškou vykonávají talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení takto:
   • Skupiny 82 Umění a užité umění v termínu od 2. ledna do 15. ledna
   • Konzervatoře v termínu od 15. ledna do 31. ledna

   Jednotná zkouška se zde nekoná. Uchazeči jsou informováni o přijetí či nepřijetí v období od 5. února
   do 15. února.

    

    

   VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

   • U maturitních oborů s jednotnou zkouškou zpřístupní Centrum hodnocení uchazeče do 28. dubna příslušné střední škole a následně ředitel střední školy vyhlašuje do 2 pracovních dnů rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu pod příslušným přiděleným registračním číslem uchazečovi. V případě nepřijetí uchazeče bude zákonný zástupce informován odesláním rozhodnutí o nepřijetí ředitelem střední školy.

    

   • V případě, že se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení nekoná, budou uchazeči a zákonní zástupci informováni o rozhodnutí přijetí či nepřijetí od 22. dubna do 30. dubna.

    

    

   ZÁPISOVÝ LÍSTEK

   • Obdrží žák do 30. listopadu u oborů s talentovou zkouškou a do 15. března u ostatních oborů proti podpisu zákonného zástupce v ZŠ v předem stanoveném termínu.

    

   • Do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce zašle doporučeně vyplněný zápisový lístek řediteli střední školy, na které chce uchazeč studovat.

    

   • Lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět s výjimkou:

                                    - uplatnění zápisového lístku na SŠ, kde byl uchazeč přijat na základě kladného odvolání

                                    - uplatnění zápisového lístku na obor s talentovou zkouškou a následné přijetí na „klasické“ SŠ

    

   KDE HLEDAT INFORMACE O OBORECH, ŠKOLÁCH A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ?