• ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

   PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

    

   ZŠ VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23

    

   „DRUŽINA PLNÁ POHODY“

    

   OBSAH

    

   Obsah ………………………………………………….……………………….…  2

    

   1. Identifikační údaje školní družiny ……………………….……………….…  3

   2. Charakteristika školní družiny ……………………………………………. .  4

   2. 1. Úplnost a velikost školní družiny …………………………………………… 4

   2. 2. Personální podmínky ……………………………………………………….   4

   2. 3. Ekonomické podmínky …………………………………………………….   4

   2. 4. Účastníci zájmového vzdělávání .…………….………….…………………   4

   2. 5. Podmínky přijímání a odhlašování účastníků ŠD ………………………….   4

   2. 6. Spolupráce s učiteli …………………………………………………………  5

   2. 7. Spolupráce s rodiči …………………………………………………………   5

   2. 8. Spolupráce s jinými subjekty ………………………………………………   5

   2. 9. Družinové akce …………………………………………………………….   5

   2. 10. BOZ a ochrana účastníků před úrazem ……………………………………. 5

   3. Charakteristika ŠVP ŠD ……………………………………………………    6

   3. 1. Konkrétní cíle školní družiny ………………………………………………   6

   3. 2. Výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání ……………………    6

   3. 3. Evaluace, hodnocení ………………………………………………………..  7

   3. 4. Délka a časový plán vzdělávání ……………………………………………   7

   4. Obsah vzdělávání ………………………………………………………..    8 - 17

    

    

    

    

    

   1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ DRUŽINY

    

   Předkladatel:

   název školy

   Základní škola

   název

   Družina plná pohody

   vypracovala

   Dana Čížková

   REDIZO

   600064581

   70893292

   adresa školy

   Blatské sídliště 23, 391 81 Veselí nad Lužnicí

   ředitel

   Mgr. Lubomír Pospíchal, tel. 381583748

   kontakty:

   tel. ŠD 775123618

   telefon

   tel. ústředna 381583881

   e-mail

   skola@1zs-veseli.cz

   www

   1zs-veseli.cz

   zřizovatel

   Město Veselí nad Lužnicí

   adresa zřizovatele

   náměstí T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí

   Platnost dokumentu:

   od 1. ledna 2020

    

    

    

    

    

   2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

    

   2. 1. Úplnost a velikost školní družiny

    

   Školní družina se nachází v samostatném pavilonu, má 4 oddělení, každé oddělení má svou klubovnu. Klubovny jsou vybaveny stolními a společenskými hrami, stavebnicemi, dětskými časopisy, knihami, materiálem pro výtvarnou a pracovní činnost. Lze využít i chodbu ŠD, promítací učebnu školy, žákovskou knihovnu, školní kuchyňku, tělocvičnu, fitcentrum, školní palisádové hřiště, dětská hřiště v okolí školy, hřiště v areálu TJ Lokomotiva a dopravní hřiště.

    

   2. 2. Personální podmínky

    

   Ve školní družině pracují aprobované vychovatelky. Všechny mají požadované pedagogické vzdělání. Účastní se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vedoucí vychovatelka je v širším vedení školy.

    

   2. 3. Ekonomické podmínky

    

   Vnitřním řádem školní družiny je stanovena úplata za ŠD. Výši stanovuje ředitel školy. Poplatek je vybírán za první pololetí do konce září a za druhé pololetí do konce ledna. Snižování úplaty se řídí vyhláškou § 11 č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek mohou zákonní zástupci zasílat na účet školy.

    

   2. 4. Účastníci zájmového vzdělávání

    

   Účastníci zájmového vzdělávání jsou z Veselí nad Lužnicí nebo dojíždějí z okolních spádových obcí

   • Účastníkům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich zařazení do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost.
   • Pro rozvoj účastníků školní družina nabízí další doplňkové aktivity v oblasti zájmu účastníků (rozšířená zájmová činnost ŠD). ŠD zajišťuje a organizuje rozvoj a podporu mimořádných schopností tak, aby nebyly jednostranné a neomezovaly pestrost a šíři ostatního zájmového vzdělávání.
   • ŠD zřizuje rozšířenou zájmovou činnost. Jejich členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD k pravidelné docházce.

    

   2. 5. Podmínky přijímání a odhlašování účastníků ŠD

    

   Školní družina je určena účastníkům prvního stupně ZŠ. Dělí se na oddělení. Do ŠD jsou účastníci přihlášeni k pravidelné denní docházce (nejméně 4 dny v týdnu), v odůvodněných případech může být do ŠD zařazen i žák druhého stupně ZŠ. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě pravidel stanovených Vnitřním řádem ŠD. Odhlášení stanovuje Vnitřní řád ŠD.

    

    

    

    

   2. 6. Spolupráce s učiteli

    

   Vychovatelky úzce spolupracují s třídními učiteli jednotlivých tříd. Jejich činnost spočívá v každodenním předávání informací o práci nebo chování dětí při spontánní či jiné činnosti ve školní družině.

    

   2. 7. Spolupráce s rodiči

    

   Školní družina spolupracuje se zákonnými zástupci, informuje o činnostech, seznamuje zákonné zástupce s plánem školní družiny. O činnosti školní družiny se mohou zákonní zástupci informovat na webových stránkách školy. Aktivně se mohou zapojit do některých činností ŠD.

    

   2. 8. Spolupráce s jinými subjekty

    

   Školní družina spolupracuje s Městskou policií a TJ LOKO. Organizují odpoledne na dopravním hřišti v rámci dopravní výchovy spojené s jízdou na šlapacích autíčkách a koloběžkách.  Využívá nabídky herpetologického kroužku SOŠEP, který umožňuje dětem návštěvu školních terárií.

    

   2. 9. Družinové akce

    

   Na každý školní rok je stanoven plán akcí školní družiny. Obsahuje takové hry, soutěže, závody, kterých se zúčastňují společně všichni účastníci zájmového vzdělávání. Cílem je spolupráce a vzájemná pomoc starších účastníků těm mladším. Jednotlivé činnosti jsou tematicky zaměřené k ročnímu období, k významným událostem, svátkům, celostátním akcím.  Jednotlivá témata vedou účastníky ke slušnému chování, rozvíjí vhodné návyky, schopnosti a dovednosti. Zápisy z těchto aktivit jsou součástí webových stránek školy.

    

   2. 10. BOZ a ochrana účastníků před úrazem

    

   ŠD zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví po stránce fyzické, emocionální a sociální. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je dáno Vnitřním řádem ŠD, který je v souladu se školním řádem školy. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvičnu, cvičnou kuchyňku…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.

    

   Účastníci jsou pravidelně informováni o dodržování bezpečnostních předpisů – před každou vycházkou, při přesunech v objektu ŠD a školy (odchody na oběd do jídelny, odchody na kroužky, do šaten při odchodu domů). Poučení účastníků je zapisováno do pedagogické dokumentace s příslušným datem.

    

   Pitný režim je zajištěn várnicí s čajem ze školní stravovny.

    

    

   3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ŠD

    

   3. 1. Konkrétní cíle školní družiny

    

   Školní družina umožňuje účastníkům co nejlepší a nejpestřejší využití volného času, a to především v nabídce rozšířené zájmové činnosti. Vede účastníky k aktivnímu odpočinku. Prostřednictvím hry vytváří vlastní tvořivost a rozvoj fantazie, vede děti ke slušnému chování, k vzájemné úctě k sobě samým, ke spolužákům a dospělým. Svou činností předchází patologickým jevům v chování účastníků, věnuje pozornost rozvoji schopností a dovedností, které usnadňují učení. Cílem je poskytovat účastníkům dostatek prostoru pro jejich aktivitu a vlastní plány.

    

   3. 2. Výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání

    

   Zájmové vzdělávání se uskutečňuje jako:

   1. PRAVIDELNÁ ČINNOST v oddělení pro účastníky s pravidelnou docházkou, je dána týdenní skladbou zaměstnání, kroužky, včetně možnosti přípravy na vyučování (PNV)
   2. PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE, které přesahují rámec jednoho oddělení, nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností (akce pro rodiče, besídky, slavnosti, výlety)
   3. NABÍDKA SPONTÁNNÍCH ČINNOSTÍ, je to průběžná činnost (klidové činnosti po obědě, při pobytu venku po organizovaných činnostech, hry při ranní a koncové družině)

    

   Výchovně vzdělávací činnost ŠD ústí v získávání určitých kompetencí a jejich dalšího rozvíjení, posílení.

   Kompetencemi naplňujeme specifické cíle zájmového vzdělávání.

   Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány tyto kompetence:

    

    1. KOMPETENCE K UČENÍ (účastníci se učí s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své výkony, kladou si otázky, umí na ně odpovědět, hledají si odpovědi)
    2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (účastníci si všímají dění i problémů, při řešení užívají logických postupů, rozlišují správné a chybné řešení, vymýšlejí nová řešení)
    3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ (ovládají řeč, správně se vyjadřují, vhodně formulují své myšlenky, odpovědi, otázky, komunikují bez ostychu se svými vrstevníky i dospělými)
    4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ (samostatně rozhodují o svých činnostech, odpovídají za ně, nesou důsledky, projevují citlivost a ohleduplnost, rozpoznají vhodné a nevhodné chování, vnímají nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovedou se jim bránit, spolupracují ve skupině, dokážou se prosadit i podřídit – přijmout kompromis, jsou schopni respektovat jiné, jsou tolerantní)
    5. KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ (účastníci se učí plánovat, organizovat, řídit, hodnotit, odhadují rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupují odpovědně, uvědomují si svá práva i práva druhých, dbají na své osobní zdraví i druhých, chovají se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí)
    6. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (orientují se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjejí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech, umí říct „NE“ nevhodným nabídkám na využití volného času).

    

    

   3. 3. Evaluace, hodnocení

    

   Tematické celky v programu ŠD, nebo jejich části, se mohou cyklicky opakovat během plánovaného pětiletého vzdělávacího programu. Po zhodnocení činnosti ŠD mohou vychovatelky tematické celky pozměnit, doplnit novými aktivitami. Cennou zpětnou vazbou jsou ohlasy rodičů i názory účastníků ŠD. Zhodnocení činnosti ŠD je zahrnuto do výroční zprávy školy.

    

   3. 4. Časový plán vzdělávání

    

   Školní vzdělávací program vychází z místních podmínek a popisuje konkrétní činnosti, které vychovatelka vybírá podle skladby vlastního oddělení a aktuálního složení účastníků, se kterými pracuje. Program činnosti je operativní, lze kreativně reagovat na možné měnící se podmínky, propojovat či přesouvat témata během dlouhodobé docházky účastníků do školní družiny.

   Pracovní režim ŠD je tvořen týdenní skladbou, která podle věku účastníků obsahuje individuální hry, odpočinek, spontánní činnosti, hygienu, řízenou činnost – výtvarnou, pracovní, sportovní, hudební a dopravní. Také umožňuje přípravu na vyučování a zapojení v rozšířené zájmové činnosti podle aktuální nabídky. 

    

   4. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

    

   Při všech složkách výchovně vzdělávacího programu je přihlíženo k individuálním schopnostem účastníků, k jejich povaze, fyzickým schopnostem a zálibám. Nejsou přetěžováni nucením k práci či hře za každou cenu. Naším cílem je poskytnout účastníkovi podporu v oblasti zájmového vzdělávání, usnadnit účast na aktivitách i pro účastníky z kulturně odlišného prostředí, s odlišnými životními podmínkami stejně jako účastníkům se zdravotním postižením.

    

    

   Člověk a jeho svět

    

   téma

   vzdělávací a výchovné oblasti

   možné náměty

   kompetence

    

    

   MÍSTO, KDE ŽIJEME

    

    

   U NÁS DOMA

    

   Naše rodina – kreslíme rodiče, prarodiče, sourozence, modelujeme postavy. Vyprávíme si o životě naší rodiny. Ptáme se, co kdo dělá.

    

   Vytváříme modely domácnosti, dětských pokojíčků – krabice, zbytky látek, tapety.

   2,3,4,5,6

    

   NÁŠ DŮM

   Náš dům – stavění domů z krabic, stavebnic, modelování domu snů.

   Co se v domě může (mohlo) stát – scénky, rozhovory.

    

   Popisujeme domy, byty, v nichž bydlíme.

   2,3,4,5

   ŠKOLA

    

   Škola – budova školy, tajuplný výlet po škole (od půdy až po sklep), vnitřní řád školy, kabinety, jídelna – jak se připravuje oběd. Třída, do které bych chtěl chodit,  loga jednotlivých pracoven – návrhy, co bychom viděli skrytou kamerou. Zdobíme ŠD.

    

   Beseda s vedoucí školní stravovny, Malba, stavebnice, krabicový model.

   2,3,5,6

    

   CESTA DO ŠKOLY

    

   Orientace na mapě, mapa města – využití internetu (letecký snímek – náš dům, naše škola). Cesta do školy – škola. Bezpečně do školy (modelová situace – jak), smysl dopravních značek, pravidla silničního provozu, zebry, křižovatky. Dopravní hřiště – ze stavebnic, modely aut. Nejbezpečnější a nejkratší cesta do školy.

   Kresba jednoduché mapy, trasy; kresba, výroba dopravních značek.

    

    

    

   1- 6

    

   DOPRAVA VE MĚSTĚ A MIMO MĚSTO

   Dopravní prostředky – jedeme vlakem, autobusem, letadlem, lodí – dramatická výchova. Dopravní pexeso, hry. Chodec, cyklista - praktický výcvik přecházení, chůze v útvaru

   Malujeme dopravní prostředky, jízda zručnosti na kole. Soutěžíme ve znalostech DV.

    

   1,2,3

   OBEC, MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJEME

    

   Vycházky – hledáme zajímavé a významné budovy, stromy, sochy, pomníky (kdy vznikl, jak vznikl, co znázorňuje – encyklopedie, internet).

   Nápisy na institucích, čísla a názvy ulic (popisná, orientační), poznávání domů podle domovních znamení (podle řemesel, jmen obyvatel).

   Instituce ve městě - MÚ, škola, školka, DDM, LŠU, Policie ČR, Městská policie, zdravotní střediska, Městská knihovna.

   Beseda s kronikářem města. Model města – kolektivní práce (výtvarná a pracovní činnost). Hra na průvodce městem, jak se dostanu k …

   Hrajeme si na poštu (navrhujeme poštovní známku, hledáme adresáta), obchod, lékárnu

   Hra „Čím bych chtěl být“, Nakupujeme, prodáváme, Co uděláme, když se ztratíme (něco najdeme).

    

   2,3,5,6

    

    

    

    

    

    

    

    

   HISTORIE MĚSTA

    

    

    

    

    

   Soutěže o znalostech našeho města. Tradice města – historie, čteme pověsti (Dějiny města Veselí).

    

   Kreslíme, dramatizujeme. Výlet do okolí- plánujeme cestu, jak se kam dostaneme, co uvidíme.

   2,3,4

   TRADICE MĚSTA

   Slavnosti – Masopust Velikonoce, Vánoce, Veselské slavnosti…

    

   Vlastní karneval – příprava, pozvánky, program.

   1,3,5,6

   ZA HUMNY

    

   Blízké i vzdálené okolí, vycházky, sestavování plánků okolí. Seznámení s mapou, poznávání mapových značek, vyhledávání na mapách.

   Výstavba komunikací ve městě - změna rázu krajiny.

   Vytvoření krajiny z písku, větviček, krabic, kamínků; poznávání světových stran – na vycházkách – podle lišejníku, hodinek,

   mraveniště.

    

   2,3,5,6

    

   JSEM ČECH, VÍM, KDE ŽIJI

   Hra „Prstem po mapě“, soutěže ve znalostech, Okolní vesnice a život v nich.

    

   Sbíráme pohledy našeho města a okolí – vytvoření mapky.

    

   1,3,6

    

    

   LIDÉ KOLEM NÁS

    

    

   RODINA

   Naše rodina – erb rodiny (povolání, jméno), profese rodičů, prarodičů, zjišťujeme, kdy mají naši nejbližší svátek, narozeniny. Širší rodina – strýc, teta, bratranec. Co od nás rodiče očekávají, rodiče jako vzor. Reprezentuji svoji rodinu.

   Přáníčka, balíme dárečky. Malování portrétů. Sestavení rodokmenu rodiny (zapojení rodičů, prarodičů).

   3,4,6

   KAMARÁDI

   Kamarádi – pravidla vzájemného chování, s čím si kamarádi dělají radost. Co se nám na kamarádech líbí (špatné – kladné hodnocení, na všech je něco milého). Povídáme si o rozdílu mezi slovy kamarád, přítel a spolužák. Přátelství, kamarádství, důvěra.

    

   Dárečky k narozeninám; namalují si svůj portrét, portrét svého kamaráda – vystřihnout, velký obraz. Hry – poznej kamaráda – po hlase, po hmatu, tichá pošta.

   1,2,3,6

   LIDÉ A JEJICH VZDĚLÁNÍ A POVOLÁNÍ

    

   Systém školství - příprava na budoucí povolání. Povolání, která pomáhají všem - ochránci pořádku, vojáci aj.

   Hra - „Čím bych chtěl být“. Malujeme plakát - jak předcházíme šikaně, drogám, cigaretám

   1,3,5

   NEJSME VŠICHNI STEJNÍ

   CVIČÍME NAŠE SMYSLY

   Znevýhodnění některých dětí – tělesně a mentálně postižení, nevidomí, neslyšící. Kamarádství s handicapem, z jiných sociálních vrstev, jiné národnosti.  Nevidomý a průvodce.

   Hra na odezírání, na nevidomého – zavázané oči, ostatní slovně navigují. Malujeme ústy, jinou rukou, nohou. Slepý závod. Cvičíme si hmat a čich – poslepu a po čichu určujeme předměty, malujeme.

   1. 6

   VŠUDE ŽIJÍ LIDÉ

   Pohádky z různých světadílů,  ilustrace pohádek. Povídáme si o národních jídlech, určujeme, odkud k nám bylo dovezeno exotické ovoce. Naučíme se hru dětí z jiných kontinentů.

   Vyrábíme masky, černošské bubínky, indiánské čelenky, totemy.

   1- 6

   V RODINNÉM KRUHU

    

   Každý den má někdo svátek, narozeniny – sledujeme kalendář.

    

   Pro oslavence připravíme něco zvláštního – přání od jednotlivce, drobný dáreček.

   1,4,5

    

   NAŠE SVÁTKY A OSLAVY

   ADVENT, VÁNOCE, VELIKONOCE, DEN DĚTÍ

    

    

    

    

    

   Čas adventní – vyrábíme adventní kalendář. Adventní věnec. Vyprávíme si o vánočních zvycích (čteme si z knihy B. Němcové - Babička), zpíváme koledy. Pozorujeme výzdobu města – vycházky, pečeme a zdobíme perníčky (příspěvek na Konto Adventních koncertů), vizovické pečivo – ozdoby, výzdoba. Betlém, vánoční pouť. Den dětí – připravujeme soutěže, malujeme na chodník, připravíme diskotéku. Velikonoce – čteme si o místních zvycích. Lidová zábava - nácvik jednoduchých tanečků – mazurka, polka – předtaneční výchova (co se očekává od chlapců, co od děvčat).

   Vymýšlení pozvánek, vyrábíme plakáty, masky, učíme se tanečky, vymýšlíme program. Výzdoba ŠD, vyrábíme Mikuláše, čerty, anděly, zdobíme stromeček, odléváme vosk, vyrábíme drobné dárečky – náhrdelníky, šperky z koření, balíme dárky, kreslíme jmenovky.

   Zdobíme vajíčka, pleteme pomlázky, koledy.

   1- 6

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   KULTURNÍ ŽIVOT

    

    

    

    

    

    

    

   Návštěva divadla, koncertu – jak se chováme, jak se oblékáme (kniha od L. Špačka), besedujeme o hudebních nástrojích, poznáváme nástroje. Hudební hry, Orfeův instrumentář.

   Knihovna - návštěva městské, školní knihovny - půjčování knih, hledáme knihy podle autorů, druhy žánrů.

   Malujeme hudební nástroje, napodobujeme zvuky (Ptáčku, jak zpíváš), „koncert“ dětí, které chodí do ZUŠ. Vyrábíme leporela, ilustrujeme,  dramatická činnost. Hry na básníky, zpěváky, novináře.

   1,2,4,6

    

   CESTOU NECESTOU

    

    

    

    

    

   Pravidla chování v dopravních prostředcích – teorie, procvičujeme modelové situace, praxe (výlet vlakem, autobusem).

   Jdeme na výstavu – chování, čeho si všímáme, nekritizujeme výtvory.

   Na vycházkách procvičujeme chování na chodníku, na přechodech, při nákupech. Výstavka našich prací (popisky, vyrábíme si pasparty).

   1- 6

    

    

    

    

    

    

   MLUVÍME SPRÁVNĚ?

    

   Mluvíme správně – procvičování řeči, jazyka, jazykolamy, přání, prosba, poděkování, vynadání – nácvik (rytmus, melodie).

    

   Dramatizace jednoduchých příběhů, čteme sobě, ostatním.

   1,3,5

    

   V RESTAURACI

    A U STOLU

    

    

    

    

    

   U stolu – pravidla chování v jídelně, v restauraci, použití příboru, ubrousku, k čemu slouží.

   Učíme se skládat ubrousek, hrajeme si na hostinu – pravidla správného stolničení, vaříme jednoduché pokrmy (povolání – kuchař, číšník, servírka).

    

   1,2,3,6

   MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

   Povídáme si, co jsme slyšeli, viděli, doporučujeme vhodné pořady, jak se pořad dál vyvíjí (může se to stát, nemůže – realita x fikce). Televizní soutěže – připravujeme pro své kamarády.

    

   Výtvarně ztvárňujeme dětské pořady, moderujeme různé situace.

   1- 6

    

   LIDÉ A ČAS

    

    

   NÁŠ DENNÍ REŽIM

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Relaxace, jak trávím volný čas, správný denní režim - domov, škola, zájmové kroužky. Učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu. Kdy se nejlépe připravujeme do školy – křivka výkonnosti – hry na paměť, postřeh.  

   Besedujeme o čase, který promarníme, uvádíme příklady, kdy čas využíváme špatně. Představujeme si, co by se stalo, kdyby přestal fungovat čas – jak by jezdily vlaky, jak by se učilo ve škole bez rozvrhu hodin.

   3,4,5

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   PŘESNOST JE ZDVOŘILOST KRÁLŮ

   Dochvilnost, vážíme si svého volného času i druhých, besedujeme o nebezpečí spěchu, který často přinese zbytečná zranění.

   Jak nás omezuje čas v denním životě - co všechno je omezené časem (škola, vaření, zdravotnictví)

   Měříme čas, ukazujeme si měřidla času, kreslíme sluneční, přesýpací hodiny,

   na vycházce pozorujeme sluneční hodiny (u haly, na staré radnici).

   1- 6

    

   VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

    

    

   Jak trávíme volný čas - návštěva kroužků DDM, TJ, ŠD, LŠU aj.; víkendy; rozvrhujeme činnosti o prázdninách - letní zážitkové tábory tematicky zaměřené podle zájmu každého jednotlivce.

   Jak se dříve trávil volný čas.

    

   Vypravujeme, kreslíme (kde jsme byli, co jsme zažili, ukazujeme si fotky).

   Zážitky našich prarodičů, rodičů.

   1,2,6

    

    

    

    

    

   JAK SE MĚNÍME, ROSTEME, STÁRNEME

   Příběhy z dětství – malujeme, nosíme fotky. Prohlížíme si fotografie známých lidí (zpěváků, herců) a hledáme rozdíly pro jednotlivá věková období.

    

   Besedujeme o tom, co se může člověk naučit, zažít, vypravujeme si příhody z raného dětství, ze života našich rodičů.

    1,2,4,5

   Z ČEHO SE UČILI NAŠI RODIČE

    

   Z čeho se učili naši rodiče, prarodiče – jak vypadala škola, pomůcky.

    

   Prohlížíme si staré učebnice, fotografie.

   1,2,3,4

    

   VĚCI KOLEM NÁS

    

   Věci, které nás obklopují - nábytek, spotřebiče, jak nám technika pomáhá/škodí. Detektiv v šatníku – co se dříve nosilo, staré časopisy o módě. Srovnávání věcí starých a stávajících.

    

   Četba, vypravování ilustrace, sledujeme v pohádkách, historických filmech.

   1- 6

    

   NAŠE MĚSTO DŘÍVE A DNES

    

   Shromažďování starých rodinných fotografií, naše město dříve a nyní, na vycházkách hledáme domy, které jsou staré jako děti, my, rodiče, prarodiče.

    

    

    

    

   Malujeme, vyrábíme z krabic. Vymýšlíme kvíz na téma: „ Co jsme si zapamatovali z vycházky“.

    

   1,2,6

   LIDÉ A MINULOST

   Lidé a minulost – čteme staré pohádky a pověsti, zpíváme lidové písně, říkadla, doprovod jednoduchým pohybem

   Jak se dřív bydlelo – encyklopedie bydlení, stará část obce (oprýskané, šedivé), nová výstavba. Pátráme, jak se žilo na hradech a zámcích.

   Písničky o řemeslech, hra „Řemeslníci“. Rukodělná výroba – řezbář, truhlář, švec

   1- 6

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ROZMANITOSTI PŘÍRODY

    

    

   POZNÁVÁME PŘÍRODU

   Vycházky – pozorujeme, jak se mění strom, (uplatnit všechny poznatky – název, stáří, škůdci, ohrožení); krajina během celého roku. Využíváme poznatky z učiva 1. - 5. ročníku.

   Kreslíme siluety stromů, listů – porovnáváme, otisky listů a kůry – koláž. Lisujeme listy. Stavíme z přírodnin, vymýšlíme parková, lesní strašidla – jak se jmenuje, co zažilo – dramatizace.

   1- 6

   MĚSTO V LESE, NA LOUCE

    

   Hmyz (kniha Ferda Mravenec) – četba, kreslíme, poznáváme brouky, o kterých jsme četli. Obyvatelé lesa, louky - ptáci, zvířata. Jejich život. Ptačí tajemství – určujeme zvuky, hnízdění, stavba hnízda, z čeho, přiřazujeme názvy ptáků k obrázkům (atlas), mláďata v hnízdě.  Beseda s myslivcem.

   Pozorujeme mravence na ŠH – ochrana (učíme se určovat světové strany). Kreslíme, modelujeme, krmítka – co do nich patří, krmíme ptáky, sledujeme přílety, odlety.

   1,2,5,6

    

   NAŠE KVĚTINY

   Naše květiny – pěstujeme květiny v klubovně, pečujeme o ně (stíráme prach, kypříme, přesazujeme, zaléváme). Povídání o rostlinách, určování, Proč se sbírají léčivé rostliny, jak se suší, využití. Jak se budí semínko – pokusy s klíčením hrachu, obilí – pozorujeme klíčení. Den Země.

   Záhady pod kamenem (neživá příroda), co je pod nimi.

   Zakládání herbářů – sbírání rostlin, lisování. Vymyslet zaklínadlo. Sbíráme kameny, malujeme na ně.

   1,2,6

    

   ZA DOBRODRUŽSTVÍM DO PŘÍRODY

    

   Poznáváme siluety zvířat, rostliny podle hmatu, vůně-

   Práva zvířat – Den proti hluku (jak se chováme v lese, v přírodě), Červená kniha ohrožených zvířat, ptáků, Měsíc ptactva (duben) – co pro ně dělat. Při vycházce nasloucháme zvukům přírody, určujeme původce zvuků.

   skládáme puzzle – rostliny, zvířata, hrajeme pexesa, kvarteta.

   1- 6

    

   NAŠI KAMARÁDI - ZVÍŘÁTKA

    

   Naši kamarádi – péče o domácí zvířata. Útulky pro zvířata. Ošetřování domácích zvířat - zvěrolékař. Lázně, hotely pro domácí zvířata. Zverimex. Týrání zvířat.

   Malujeme zvířata, pozorujeme volně žijící zvířata. Vypravování - jak mohu pomoci zvířatům v útulku.

    

   1,2,3,5

    

    

    

    

   ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ

    

    

    

   Sledujeme změny v přírodě, život zvířat, vztahy mezi zvířaty.

   Podzim – zamykáme les na zimu (vyrobíme si klíč, namalujeme), poznáváme ovoce, zeleninu – hmat, chuť, vyrábíme draky, koláže z listů.

   Zima - pomáháme zvířátkům přežít zimu (sbíráme žaludy a kaštany).

   Jaro – malujeme květiny, pozorujeme práce na polích, na zahrádkách.

   Léto - sběr léčivých bylin.

   Čteme o přírodních úkazech, básničky, písničky o ročních obdobích, dramatizace pohádek o zvířatech; vypravujeme si, co dáváme do krmítek, do krmelců, jak a čím krmíme labutě a kachny na řece; vyrobíme kalendář přírody, koláž – jednotlivé měsíce, masky pro 12 měsíců, dramatizace pohádky O dvanácti…

    

   1- 6

    

   POČASÍ

    

   Počasí – pranostika na každý den, porovnáváme se skutečností, meteorologický kalendář – jak bylo - kniha Medardova kápě.

   Jak počasí ovlivňuje náš život.

   Zaznamenáváme, sledujeme předpovědi, jak se vztahuje na náš region.

    

   1,3,5

    

   CHRÁNÍME SI SVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Chráníme životní prostředí – Den Země – úklid školního hřiště. Pozorujeme čistotu a úpravu okolí. Exkurze do Ekologické školy, hry, kvízy.

   Sběr odpadových surovin. Třídění odpadu. Technické služby, sběrný dvůr, sběrné suroviny  - k čemu slouží.

    

   Sbíráme náměty co a jak by se dalo zlepšit při vycházkách.

   Kreslíme květiny, živočichy, tvoříme výrobky z přírodních materiálů (lisujeme listy, vytváříme koláže, zvířátka z přírodnin).

   4,6

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

    

    

   POZNÁVÁME SVÉ TĚLO

   Poznávání těla, péče o zdraví.

   Já a my – poznáváme své tělo, vyhledáváme údaje o svém těle z encyklopedií, atlasů.

   Jak rosteme – zaznamenáváme výšku, váhu – porovnáváme.

    

   Malujeme postavu dítěte v nadživotní velikosti – umisťujeme orgány, hra – hlava, ramena,… Soutěžíme v kvízu Mé tělo a jak ho znám.

   1,2,3

    

    

    

    

    

    

    

    

   ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ

    

   Osobní hygiena, kontrolujeme běžnou denní hygienu – čistotu rukou, kapesníky, čistotu oděvu, ujasňujeme si hygienické zásady při kašli, kýchání, použití WC, stolování.

   Pravidelné otužování, sauna.

   3,5,6

    

   NÁŠ ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK

   Sestavujeme desatero zásad zdravé výživy, besedujeme s vedoucí školní stravovny, zdravá a nezdravá jídla. Jak připravujeme slavnostní oběd – narozeniny, Vánoce – besedujeme, učíme se prostírat – ukázky. Národní kuchyně – francouzská, naše, italská, mexická.

   Kuchařky - soubor receptů.

   Koláž, kreslíme ovoce a zeleninu, modelujeme, význam vitamínů pro zdraví (ovocný den - ochutnáváme, poznáváme). Zážitky dětí ze zahraničních jídelníčků.

   1,2,3,6

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   CO NÁM PROSPÍVÁ, CO NÁM ŠKODÍ

    

   Nebát se lékaře, zubaře – proč? Jak se dříve léčilo.

   Léčiva, vitamíny. Zdravotnická zařízení, lékárny.

   Soutěže na téma základní hygienické návyky.

   1- 6

    

   CHCI BÝT ZDRAVÝ

   Učíme se ošetřovat drobná zranění. Víme, kde je ve městě lékařská pohotovost.

   Režim dne při léčení doma, v nemocnici.

    

   Čteme o dětských nemocech a jejich léčení.

   3,5

   DEN BEZ ÚRAZU

    

   Den bez úrazu, nemoci, nachlazení – jak předcházíme.

   Předcházíme úrazu – bezpečnost při hrách, výletě. Znát důležitá čísla, známe jedovaté rostliny, houby, chováme se bezpečně o prázdninách.

   Nácvik první pomoci. Dopravní kázeň, při koupání, v lese, na táboře.

   3,5

   CO NÁS MŮŽE OHROZIT

   Co nám může uškodit – zvířata, lidé. Učíme se telefonovat – oznámíme úraz, přivoláme pomoc, hovoříme s dětským krizovým centrem, linkou důvěry

   Nebezpečí od cizích lidí. – besedujeme s Policií. Předcházíme patologickým jevům – drogy, alkohol, cigarety (rodina, kamarádi).

   Na vycházce hledáme možná nebezpečí, vyprávíme, co se nám přihodilo, jak jsme situaci zvládli. Modelové situace, telefonní budka – co, kdy, kde, jak, proč.

   5,6

    

   OTUŽOVÁNÍ

   KAŽDODENNÍ POBYT VENKU

   Chodíme ven každý den (v rámci možností. Na vycházce překonáváme přírodní překážky, hrajeme pohybové hry, seznamujeme se s pravidly míčových her.

    

   Krátké vycházky, zimní radovánky (bobování, stavění sněhuláků, iglú, koulování), sportovní soutěže.

   3,6

    

   ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

   Sportování podle možností každého jedince (zdravý člověk x handicapovaný člověk) - vhodný sport.

   Sledujeme sportovní soutěže pro zdravé a handicapované lidi

   (olympiáda - paralympiáda).

   1 - 6

    

    

    

    

   Ve Veselí nad Lužnicí dne 1. 1. 2020

                                                                                                

   Mgr. Lubomír Pospíchal, ředitel školy