• VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

    „DRUŽINA PLNÁ POHODY“

    Základní škola Veselí nad Lužnicí

    Blatské sídliště 23, okres Tábor

    Obecná ustanovení

    Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

    Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny. Zásady směrnice:

    • musí být vydána písemně
    • nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy
    • nesmí být vydána se zpětnou účinností
    • vzniká na dobu neurčitou

    Výchovně vzdělávací činnost ŠD

    Zajišťuje:

    1. pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně možnosti přípravy na vyučování
    2. příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně možnosti přípravy na vyučování
    3. využití otevřené nabídky spontánních činností                                                                                                                                                

    Uskutečňuje se podle ŠVP ŠD

    1. formou pravidelné denní docházky – přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně na 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 měsíců
    2. formou pravidelné docházky – přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně 1x za 2 týdny po dobu nejméně 5 měsíců
    3. formou nepravidelné a příležitostné docházky  

    Dokumentace školní družiny:

    1. celoroční plán činnosti, ŠVP ŠD  
    2. vnitřní řád školní družiny                                                         
    3. přehledy výchovně vzdělávací práce
    4. docházkový sešit
    5. dokumentace o žácích

    Účastníci ŠD a podmínky přijetí a odhlášení   

    1. Kritéria pro přijetí dětí do školní družiny jsou v souladu s vyhláškou MŠMT č.74/2005 v platném znění. Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci.

      Činnost družiny je určena přednostně pro žáky 1. – 3. ročníků přihlášených k pravidelné denní  

      docházce – nejméně 4 dny v týdnu.

    Vlastní kritéria přijímání účastníků: přednostně budou přijímáni

    •  žáci 1. – 3. ročníků dojíždějící s pravidelnou denní docházkou
    •  žáci 1. – 3. ročníků místní s pravidelnou denní docházkou
    •  žáci 4. – 5. ročníků dojíždějící s pravidelnou denní docházkou
    •  žáci 1. – 5. ročníků místní s nepravidelnou a příležitostnou docházkou             
    1. Podmínkou pro přijetí uchazeče k činnosti družiny je podání přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení o rozsahu docházky, způsobu odchodu účastníka z družiny a splnění kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu ŠD a kapacitu jednotlivých oddělení. Případné navýšení účastníků nad stanovenou kapacitu podle § 111a odst. 4 školského zákona povoluje zřizovatel na základě žádosti ředitele školy. Posuzovány budou žádosti podané v termínu stanovené školou.
    2. Odhlášení je možné pouze písemným sdělením. Porušuje-li účastník zájmového vzdělávání kázeň a pořádek v ŠD, ohrožuje-li zdraví a bezpečnost ostatních, svévolně nedochází do ŠD (tj. nedochází bez vědomí zákonných zástupců), provádí zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školského zařízení může být účastník rozhodnutím ředitele školy ze ŠD vyloučen.  Vychovatel ve školní družině má právo dodat podklady pro návrh na kázeňské opatření podle § 31 školského zákona řediteli školy.
    3. Docházka do ŠD je ukončena s koncem školního roku. Dříve je možné ji ukončit pouze na základě písemné odhlášky. Započatý měsíc při odhlášení a nedokončený měsíc při přihlášení účastníka zájmového vzdělávání je zpoplatněn v plné výši, která je stanovena ve Vnitřním řádu.                                                                                                                                 

    Úplata za zájmové vzdělávání  

    Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů:

    1. ředitel školy stanovil příspěvek rodičů účastníků ve ŠD na 100,- Kč měsíčně na jednoho účastníka
    2. poplatek se bude vybírat za období září – prosinec (400,- Kč), splatnost do konce září a za období leden – červen (600,- Kč), splatnost do konce ledna
    3. příspěvek je možné platit i přes účet školy (č. ú.26822301/0100, v. s. šestimístné rodné číslo dítěte, do zprávy napsat jméno a příjmení dítěte)
    4. výši úplaty může ředitel školy snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
    • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
    • příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách nebo
    • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost řádně prokáže řediteli školy
    1. neuhrazením úplaty do 10 dne následujícího měsíce od stanoveného termínu, končí účastníkovi pobyt ve ŠD k poslednímu dni následujícího měsíce
    2. pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů (bez započítání doby prázdnin), úplata se účastníkovi poměrně sníží

    Pracovní režim ŠD

                 06:00 – 08:00              individuální hry, odpočinek, relaxace, spontánní činnosti

                11:40 – 13:15              hygiena, oběd, četba

                12:30 – 14:30              relaxace, řízené zaměstnání – zájmová činnost podle vypracovaných týdenních plánů 

                14:30 – 15:30              rozšířená zájmová činnost podle aktuální nabídky

                15:00 – 16:30             příprava na vyučování, svačina, relaxace, individuální hry, spontánní činnosti

     

    Provoz a vnitřní režim ŠD

    1. Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:00 hodin do začátku vyučování a po jeho skončení do 16:30 hodin. Při děleném vyučování je provoz ŠD ráno až do 8:45 hodin. Po dobu od oběda do skončení provozu ŠD je pro účastníky zajištěn pitný režim.
    2. O vedlejších prázdninách je ŠD otevřena při počtu nejméně 10 účastníků (po předběžném průzkumu).
    3. Účastníci přicházejí do ŠD v doprovodu vyučujících, kteří je předávají v pavilonu ŠD vychovatelkám.
    4. Dle stanoveného rozvrhu odchodů v přihlášce účastníci zájmového vzdělávání opouštějí ŠD. Vzhledem k organizaci výchovné činnosti ŠD jsou stanoveny termíny pro odchod účastníků ze ŠD takto: po obědě do 13:00 hodin a následně od 14:30 hodin do 16:30 hodin.                                                                                                 
    5. Účastníci odcházejí ze ŠD v doprovodu zákonných zástupců nebo podle pokynů, které jsou uvedeny v zápisních lístcích. Je-li nutné, aby účastník odešel v jinou dobu, než je stanoveno v zápisním lístku, převezme si jej zákonný zástupce osobně nebo osobou zapsanou v zápisním lístku nebo bude uvolněn na základě písemné omluvenky s přesným vymezením data, času a podpisu zákonného zástupce.
    6. Na telefonické omluvenky nelze brát zřetel z důvodu odpovědnosti vychovatelky za bezpečnost účastníka.
    7. Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby rodiči, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče a osoby uvedené na přihlášce, pokud je tento postup bezvýsledný:
    • vyčká přiměřenou dobu ve školní družině
    • kontaktuje pracovníka obecního úřadu (381 548 150)
    • kontaktuje Městskou policii (pevná linka: (381 548 195, mobilní: 724 939 131)
    • kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě (OSPOD 381 508 134)
    1. Při společném programu, jehož akce jsou součástí plánu práce ŠD, mohou být oddělení spojována podle potřeby. Těchto akcí se mohou zúčastnit také účastníci do ŠD nezařazení.                                                           
    2. Účastníkům se speciálními vzdělávacími potřebami bude dle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich zařazení do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost.
    3. Ředitel školy stanovil pro jednotlivé činnosti v zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků.

     

    Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a jejich zákonných zástupců v ŠD

    Účastníci mají právo:

    • užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejích akcí, podílet se na tvorbě týdenních plánů akcí družiny, zvát na akce, určené zákonným zástupcům, své rodiče a rodinné příslušníky
    • vybrat si rozšířenou zájmovou činnost ve ŠD
    • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, právo na svobodu myšlení a projevu, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
    • být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti v ŠD

    Zákonní zástupci mají právo:

    • být informováni o průběhu výchovné činnosti a akcích v ŠD, zúčastňovat se akcí určených pro rodiče
    • podávat vychovatelkám nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce ŠD

    Účastníci jsou povinni:

    • řádně docházet do ŠD, dodržovat Vnitřní řád ŠD a předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni a plnit pokyny pedagogických pracovníků v souladu se Školním řádem a Vnitřním řádem ŠD
    • řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek ŠD ani spolužáků, ztráty věcí hlásit neprodleně své vychovatelce                    

    Zákonní zástupci jsou povinni:

    • řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku do ŠD a bezodkladně oznamovat změny v údajích (změna zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání)
    • seznámit se s Vnitřním řádem ŠD a respektovat ho
    • mimořádné uvolnění z činnosti ŠD žádat pouze na základě písemné žádosti s předepsanými náležitostmi – datum, čas, podpis zákonného zástupce, způsob odchodu účastníka
    • včas uhradit úplatu za pobyt účastníka a vyzvedávat své děti ve stanovené době

    Vzájemné vztahy mezi účastníky zájmového vzdělávání, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci ve školní družině

    1. Základem našeho vzájemného působení ve ŠD je dodržování pravidel slušného chování, vzájemná úcta a respekt.
    2. Ctíme zásady slušného chování: pozdravit, poprosit, poděkovat, nebýt lhostejný ke svému okolí, poskytnout nebo přivolat pomoc.

    Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

    1. Účastníci jsou seznámeni s Vnitřním řádem ŠD a bezpečnostními pokyny pro jednotlivé akce. Tato poučení jsou zaznamenána v Přehledu výchovně vzdělávací práce.
    2. Všichni účastníci se chovají při pobytu a akcích ŠD tak, aby neohrozili své zdraví ani jiných osob.
    3. Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků v ŠD je zajištěna po celou dobu provozu. Zodpovědnost za ně mají zakotvenou ve svých pracovních náplních vychovatelky ŠD (prevence úrazů).
    4. Každý úraz, poranění či nehodu hlásí ihned vychovatelce. Při vycházkách a činnostech jsou poučeni o nebezpečí kontaktu s cizími osobami, každou snahu o komunikaci musí ihned hlásit vychovatelce ŠD.
    5. V celém areálu ŠD a při akcích družiny je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy), projevy šikanování mezi účastníky, omezování osobní svobody a ponižování.
    6. Používání mobilu a tabletu ve školní družině je možné jen se svolením vychovatelky a jen ve vymezeném čase (při odpočinkové činnosti). Účastníci nesmí hrát hry ohrožující mravní výchovu, fotografovat, natáčet video a zpřístupňovat je na sociálních sítích.

    Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany účastníků zájmového vzdělávání

    1. Účastníci řádně pečují o propůjčený majetek ŠD, ochraňují jej před ztrátou a poškozením. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku ŠD, školy, vychovatelek či majetku ostatních účastníků zájmového vzdělávání je vyžadována úhrada od rodičů účastníka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
    2. Do ŠD účastníci nosí pouze věci potřebné k činnostem ve ŠD, nenosí vlastní hračky, cenné předměty a větší množství peněz.

    Závěrečná ustanovení

    Kontrolou provádění ustanovení vnitřního řádu SĎ je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka ŠD.

    Vnitřní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.

    Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2021

    Ve Veselí nad Lužnicí dne 01. 01. 2021          

    Mgr. Lubomír Pospíchal, ředitel školy