• Školská rada

   Činnost školské rady je upravena školským zákonem (§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).

   Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.

   Úkoly školské rady:

   • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
   • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
   • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
   • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
   • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
   • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
   • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
   • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
   • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

   Aktuální složení školské rady pro období 2018 – 2021:

   Jmenovaní zřizovatelem:

   • Ing. Vít Rada

   • Bc. Pavla Mylerová

   Zvolení zákonní zástupci žáků:

   • Jitka Hyánková

   • Mgr. Tomáš Maruška

   Zvolení pedagogičtí pracovníci:

   • Mgr. Pavla Vetyšková

   • Mgr. Gabriela Kaislerová

   Předsedou školské rady byl zvolen Ing. Vít Rada

    

   Jednací řád je ke stažení zde:Jednaci_rad_skolske_rady.docx