• Informace o přihlášení do školní družiny

   • O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Pobyt ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity. Žák není automaticky přijat do školní družiny po odevzdání zápisního lístku. Musí splnit daná kritéria při pobytu v tomto zařízení. V souladu s volnou kapacitou budou o přijetí žáka informováni jeho zákonní zástupci v červnu příslušného školního roku. Zápisní lístek je k dispozici u vedoucí vychovatelky v době stanovené pro zápis do školní družiny a ke stažení zde:

   • Žádost o uvolnění účastníka z činnosti ŠD

   • Tento formulář slouží k mimořádnému uvolnění žáka z činnosti ve školní družině mimo jeho pravidelnou dobu odchodu. V případě, že zákonní zástupci potřebují uvolnit žáka ze ŠD mimo běžný odchod, je potřeba tuto skutečnost sdělit vychovatekám školní družiny písemnou formou v dostatečném předstihu. Bez písemného dokladu nemůže být žák ze školní družiny puštěn. O uvolnění žáka ze ŠD lze požádat i emailem nebo ručně psanou žádostí, preferujeme však tento formulář. Na telefonickou žádost zákonného zástupce nemůžeme brát zřetel. Děkujeme za pochopení. Jedná se o bezpečnost a zdraví vašich dětí, proto děkujeme za spolupráci.

    Formulář je ke stažení zde:

   • Odhlášení ze školní družiny

   • Tento formulář slouží k odhlášení žáka z docházky do školní družiny. Používá se při ukončení pravidelné denní docházky účastníka školní družiny a to do konce daného školního roku. Přihlášení žáka v následujícím školním roce není dotčeno.

    Formulář ke stažení zde:

   • Pobyt žáka v ŠD o prázdninách

   • Tento formulář slouží k přihlášení žáka do školní družiny v době vedlejších prázdnin.

    Zákonný zástupce žáka, který je přihlášen k pravidelné docházce do školní družiny, může podat písemnou žádost o docházku do školní družiny v době podzimních, pololetních a velikonočních prázdnin.  Žádost podává zákonný zástupce nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením prázdnin.  Provoz školní družiny bude zajištěn, pokud se přihlásí minimálně 10 žáků přihlášených k pravidelné docházce do školní družiny. O přerušení provozu školní družiny budou zákonní zástupci vyrozuměni nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prázdnin.

    Upozornění: v době mimo vyučování (školní prázdniny, ředitelské volno) nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně (§ 119 a § 117 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 školského zákona).

    Formulář ke stažení zde: