•  Úplné znění školního řádu:

  ŠKOLNÍ ŘÁD

  Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

  Školní řád upravuje:

  1. Práva a povinnosti žáků
  2. Práva a povinnosti jejich zákonných zástupců
  3. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
  4. Provoz a vnitřní režim školy
  5. Podmínky zacházení s majetkem školy
  6. Výchovná opatření
  7. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  8. Závěrečná ustanovení

   

  1.   Práva a povinnosti žáků

  žáci mají právo

  1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
  2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
  3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy; ředitel školy je povinen se zabývat stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů
  4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí svého vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje žáků; žákům je dána možnost vyjádřit se k obsahu a způsobu výuky při dodržení zásad slušného chování
  5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
  6. na vzdělání v době vyučování a na odpočinek v době přestávek
  7. na nabídku domácí přípravy
  8. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
  9. žák má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole
  10. požádat o pomoc nebo radu pracovníky školy
  11. obracet se na školskou radu
  12. na ochranu osobních údajů

  žáci jsou povinni

  1. dodržovat školní řád a školní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
  2. řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, účastnit se povinných činností organizovaných školou a vzdělávat se formou distanční výuky v míře odpovídající okolnostem
  3. plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy v souladu s právními předpisy a školním řádem, dodržovat řády odborných učeben
  4. chodit do školy včas, pravidelně se účastnit vyučování a všech souvisejících činností, které jsou dány rozvrhem hodin
  5. dodržovat zásady slušného chování vůči dospělým i žákům školy (zdraví zaměstnance školy, respektují autoritu pedagogů, dodržují etická pravidla slušného vyjadřování, respektují se navzájem, dodržují pravidla mravního vystupování ve škole i na akcích pořádaných školou). Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za zvláště závažné porušení povinností stanovených školním řádem.
  6. být přítomni ve třídě na svém místě na začátku každé vyučovací hodiny, nebo být přítomni před odbornou učebnou, do které vstupují na pokyn vyučujícího
  7. nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů, všechny učební pomůcky a informační deník mít připraveny na lavici pro příslušnou vyučovací hodinu; pokud si žák učební pomůcky nebo informační deník zapomněl, omluví se na začátku hodiny vyučujícímu, žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, šetří vodou, elektřinou i spotřebním materiálem
  8. přezouvat se, obuv a svrchní oděv odkládat v šatnách; v šatně zachovávat čistotu a pořádek; v budově školy se žáci pohybují bez pokrývek hlavy a kapucí, v průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího
  9. dodržovat základní hygienická pravidla, žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem
  10. řídit se pokyny pedagogických pracovníků při školních výletech, exkurzích nebo jiných akcích pořádaných školou; chovat se ukázněně a dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví;

   

  2.   Práva a povinnosti zákonných zástupců

  zákonní zástupci mají právo

  1. na svobodnou volbu školy pro své dítě
  2. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
  3. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy podle školského zákona
  4. volit a být voleni do školské rady
  5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka
  6. požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka

   

  zákonní zástupci jsou povinni

  1. zajistit, aby žák řádně docházel do školy
  2. spolupracovat a řešit problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou, neboť rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole
  3. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka
  4. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti žáka
  5. omlouvat žáka a dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání
  • nemůže-li se žák účastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou pro překážku předem známou, zákonný zástupce o nepřítomnosti žáka vyrozumí předem třídního učitele formou zápisu do informačního deníku, e-mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli
  • žádá-li zákonný zástupce o uvolnění žáka z vyučování nebo jiné činnosti pořádané školou, činí tak zásadně osobním vyzvednutím žáka nebo předem oznámenou písemnou formou obsahující datum, čas uvolnění, převzetí zodpovědnosti a podpis zákonného zástupce
  • oznámit škole nepřítomnost žáka ve vyučování již 1. den, nejpozději 3. kalendářní den, a to písemně, telefonicky nebo e-mailem
  • doložit nepřítomnost žáka musí zákonný zástupce písemně do informačního deníku nebo elektronicky v systému EduPage, a to nejpozději 3. kalendářní den po návratu žáka, v doložení nepřítomnosti bude datem přesně vymezena délka absence; na pozdější omluvy nebude brán zřetel a nepřítomnost žáka nebude v tomto případě omluvena
  1. oznámit neprodleně škole onemocní-li žák infekční chorobou nebo vyskytne-li se taková choroba u osob, s nimiž žák bydlí; v takovém případě může žák pokračovat ve školní docházce jen se souhlasem lékaře

   

  3. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

   

  1. Není dovoleno bezdůvodně opouštět budovu školy v době vyučování a o přestávkách. V době mimo vyučování a přestávek není pobyt žáků v budově školy povolen.
  2. Pro neřízenou pohybovou činnost platí zásady slušného chování. Žáci se chovají tak, aby svým jednáním neohrožovali zdraví své ani svých spolužáků a nezpůsobili materiální škodu či škodu na zdraví.
  3. Jakékoliv projevy rasové nesnášenlivosti, šikanování (fyzické a psychické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, verbální napadání), kyberšikany a násilí žáků vůči spolužákům je přísně zakázáno a řeší se jako závažné porušování školního řádu. Přestupek proti tomuto ustanovení se řeší podle školního řádu a platných právních předpisů
  4. Pro žáky platí přísný zákaz vpouštět cizí osoby do budovy školy.
  5. Zákonným zástupcům je povolen vstup do budovy školy po ohlášení v kanceláři školy a v době konzultací a třídních schůzek.
  6. Není dovoleno nosit do školy předměty, které by mohly způsobit úraz, ohrozit zdraví nebo mravní výchovu žáků.
  7. Pro společné zájezdy, lyžařské kursy, školy v přírodě, návštěvy muzea, kina apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při exkurzích se účastníci akce řídí vnitřními předpisy navštěvovaných subjektů.
  8. Při výuce TV a sportovních činnostech žáci nesmí cvičit bez cvičebního úboru a obuvi. Na tyto hodiny žáci nenosí ozdobné a jiné pro tuto činnost nevhodné a nebezpečné předměty (náramky, hodinky, náušnice, prsteny, pearcing). Žáci si mohou tyto předměty odložit u příslušného vyučujícího.  Při porušení tohoto bodu, vyučující nedovolí činnost vykonávat. Žák nemůže být v dané hodině hodnocen.
  9. Žáci jsou na začátku školního roku seznámeni se školním řádem, jsou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví, o požární ochraně, jsou seznámeni s možnými mimořádnými událostmi a způsoby jejich řešení.

   

   

  4. Provoz a vnitřní režim školy

   

  1. Vyučování začíná v 8:00 hod.. Žáci mají povinnost být v 8:00 hod. připraveni v učebně na vyučování.
  2. Při vyučování žáci neopouštějí bez dovolení učebnu nebo místo, kde vyučování probíhá.
  3. Do tělocvičny, na školní hřiště a odborných učeben odcházejí žáci vždy za doprovodu vyučujícího.
  4. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Za příznivého počasí lze využít k pobytu školní dvůr, a to jen na pokyn vyučujícího vykonávajícího dohled.
  5. Žák odpovídá za své místo v učebně, zanechává je v čistotě a pořádku a před odchodem z učebny po skončení vyučování uklidí pracovní místo. Z učebny odcházejí žáci v doprovodu vyučujícího.
  6. V budově školy není dovoleno žákům natáčení a fotografování mobilním telefonem ani jinými technickými prostředky. Výjimku tvoří pouze využití pro výukové účely a to se souhlasem pedagogického pracovníka.
  7. Mobilní telefon, audio a video přehrávače včetně sluchátek jsou po dobu vyučování vypnuté a uložené ve školní aktovce. Zneužití těchto zařízení a školní výpočetní techniky ke kyberšikaně, případně ke stahování dat, která ohrožují mravní výchovu, je zakázáno.
  8. Žák pověřený službou ve třídě plní včas a svědomitě tuto povinnost.
  9. Žák řádně spravuje svůj informační deník. Je to dokument v němž jsou doloženy omluvenky žáka a záznamy o chování žáka. Žák prostřednictvím informačního deníku bezodkladně předkládá důležitá sdělení zákonnému zástupci.
  10. Kouření, konzumace, distribuce a přechovávání drog, cigaret, elektronických cigaret a alkoholu v době výuky a všech akcí pořádaných školou jsou nepřípustné. Žák se nesmí účastnit vyučovacího procesu a všech akcí pořádaných školou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Výjimku tvoří případy prokazatelně ordinované lékařem.
  11. Cenné předměty, větší obnosy peněz žáci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají stále pod dohledem, mají zakázáno je odkládat. Odložit je mohou z bezpečnostních důvodů na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. Za věci mimo běžnou výbavu žáka škola neručí. Osobní věci mají žáci na místě k tomu určeném.
  12. Při ztrátě osobních věcí se žáci informují v kanceláři školy, zda není tato věc odevzdána jako nález. Případnou ztrátu pak neprodleně hlásí žáci třídnímu učiteli.
  13. Osobní záležitosti si žáci vyřizují v kanceláři školy jen o hlavní přestávce, hromadné záležitosti v zastoupení 1 žáka třídy.
  14. Žák je povinen bezodkladně ohlásit školní úraz vyučujícímu. Školním úrazem žáků je takový úraz, který se stal při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.
  15. Po skončení vyučování předává vyučující žáky přihlášené do školní družiny příslušné vychovatelce ŠD.
  16. Pobyt žáků ve školní družině řeší vnitřní řád školní družiny.
  17. Po skončení vyučování žáci, kteří nedochází do stravovny, opouštějí budovu hlavním vchodem. Žáci, kteří odcházejí do stravovny, odchází s dozorem ke vchodu pro stravovnu. Za žáky, kteří opustí budovu v době polední přestávky před odpoledním vyučováním a po vyučování, nenese škola odpovědnost. Školská legislativa předpokládá, že dítě školního věku je již způsobilé samostatnému příchodu a odchodu ze školy (z povahy věci tedy i samostatnému pobytu mimo školu). Škola tedy odpovídá pouze za žáky, kteří tráví dobu polední přestávky ve školní klubovně, kde je zajištěn dohled. Pohyb mimo školní klubovnu v době polední přestávky je zakázán.
  18. Distanční vzdělávání škola zajistí v míře odpovídající okolnostem a s přihlédnutím k možnostem žáků. Konkrétní formy distanční výuky budou voleny podle věku žáků, se zaměřením na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Rozvrh a časový harmonogram nastaví ředitel školy ve spolupráci s vyučujícími.
  19. Pobyt ve škole se řídí rozvrhem hodin; budova se otevírá 20 minut před zahájením vyučování.

  Časový rozvrh hodin:                    1. hodina         08:00 – 08:45

                                                        2. hodina         08:55 – 09:40

                                                        3. hodina         10:00 – 10:45

                                                        4. hodina         10:55 – 11:40

                                                        5. hodina         11:50 – 12:35

                                                        6. hodina         12:45 – 13:30

                                                        7. hodina         13:30 -  14:15

                                                        8. hodina         14:00 -  14:45

   

  5. Podmínky zacházení s majetkem školy

   

   1. Žákům není dovoleno otvírat okna, manipulovat se žaluziemi, regulátory topení, sedat na radiátorech centrálního vytápění.
   2. Žáci jsou odpovědni za čistotu a pořádek. Poškození školního nebo osobního majetku oznamují třídnímu učiteli, který událost řádně vyšetří a oznámí vedení školy, jak situaci vyřešil. Za ztrátu nebo zničení učebnice je žák povinen uhradit částku odpovídající aktuální ceně nové učebnice.
   3. Žáci neničí zeleň v okolí školy.       
   4. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR. Vandalství žáka je vždy považováno za závažný prohřešek porušení proti školnímu řádu.
   5. V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být v odůvodněných případech žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci, tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce a žák je povinen nakládat se zapůjčeným prostředkem jako s majetkem školy.

   

  6. Výchovná opatření

   

  1. k řešení porušování povinností žáků
  2. k řešení porušování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
  3. k řešení porušování provozu a vnitřního režimu školy
  4. k řešení porušování podmínek zacházení s majetkem školy

  Škola ukládá podle závažnosti porušení:

  • napomenutí třídního učitele - NTU
  • důtku třídního učitele - DTU
  • důtku ředitele školy - DŘŠ

   

   

  7. 7.  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

  Obecné zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

  1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
  2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
  3. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové.
  4. Průběžné hodnocení je uplatňováno u dílčích výsledků a projevů žáka.
  5. Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k tomu, že žák mohl během období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
  6. Při hodnocení učitel uplatňuje takt vůči žákovi a jeho znalosti posuzuje objektivně. Učitel hodnotí formativně individuální pokroky žáka.
  7. Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a zdůvodňuje ho.
  8. Chování neovlivňuje výsledek hodnocení ve vyučovacích předmětech.
  9. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů průběžně prostřednictvím internetové žákovské knížky, před koncem každého čtvrtletí, případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.
  10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou hodnoceni podle doporučení stanoveného podpůrným opatřením, příp. podle individuálního vzdělávacího plánu.
  11. Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením.

  Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

  1. Žák může být hodnocen v jednotlivých předmětech za období jednoho pololetí, pokud získal čtyři známky za toto období.
  2. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci pololetí hodnotí učitel učební výsledky ve vztahu k očekávaným výstupům daným ŠVP, které žák dosáhl za celé toto období.
  3. Podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka, písemnými, ústními, didaktickými testy, praktickými i pohybovými zkouškami.
  4. Hodnocení souhrnného prospěchu je určeno na základě průměru známek, kterým byly stanoveny hodnoty podle významu a obtížnosti hodnoceného zadání.
  5. Učitel sleduje a při hodnocení zohledňuje:
  • vztah k učení - aktivní přístup, spolupráce s učitelem, vedení žákovských záznamů
  • zvládnutí učiva a jeho aplikace
  • řízení vlastního učení
  • práce s informacemi
  • úroveň myšlení
  • řešení problémových situací
  • formulace myšlenek a výstižné vyjadřování
  • využívání informačních a komunikačních prostředků
  • spolupráce ve skupině

  Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

  1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. Posiluje jejich sebevědomí a sebeúctu. Přináší zpětnou vazbu o zvládání vyučovacího procesu samotnému žáku i učiteli.
  2. Při sebehodnocení se žák snaží popsat, co se mu daří, co ještě nezvládl, jak bude pokračovat dál.
  3. Chyba je důležitý prostředek učení. Chybu je třeba chápat jako věc zcela přirozenou v procesu učení. Učitelé s žákem o chybě komunikují.

  Stupně hodnocení prospěchu a jejich popis, včetně předem stanovených kritérií

   

  Stupně prospěchu, kterými jsou hodnoceny výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech:

  1 – výborný

  2 – chvalitebný

  3 – dobrý

  4 – dostatečný

  5 – nedostatečný

  Pro hodnocení jsou předměty rozděleny do tří skupin:

  a) předměty s převahou teoretického zaměření

  b) předměty s převahou praktických činností

  c) předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření

  Hodnocení v předmětech s převahou teoretického zaměření

  Stupeň 1 (výborný)

  Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti z výuky při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Dokáže pracovat samostatně a tvořivě. Myslí logicky správně, své znalosti dokáže spojit s praxí. Jeho grafický i ústní projev je správný, přesný, výstižný a estetický. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Dopouští se pouze drobných chyb, které dovede sám opravit. Samostatně pracuje s textem, dokáže řešit problémy a obhájit svá rozhodnutí. Je aktivní při práci ve skupině, jeho práce je vždy přínosem. Snaží se o objektivní hodnocení sebe samého i ostatních.

  Stupeň 2 (chvalitebný)

  Žák s menšími problémy dokáže uplatnit osvojené poznatky a dovednosti z výuky při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Jeho myšlení je logické a tvořivé. V jeho grafickém i ústním projevu jsou menší nedostatky. Samostatně nebo jen s malou pomocí dovede uplatňovat získané informace při řešení praktických úkolů. Občas se dopouští chyb, které dovede pod vedením učitele opravit. Při práci s textem potřebuje menší pomoc učitele nebo spolužáků. Při práci ve skupině pracuje aktivně, jeho práce je přínosná. Je většinou schopen objektivního hodnocení sebe samého i ostatních

  Stupeň 3 (dobrý)

  Žák se dopouští chyb při uplatňování osvojených poznatků a dovedností. V osvojených poznatcích má nepodstatné mezery. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé. Chyby dokáže opravit s pomocí učitele. Nedostatky se vyskytují jak v ústním, tak v písemném projevu. Získané informace nedokáže dát do souvislostí s teorií a praxí. Při práci ve skupině není příliš aktivní, zadané úkoly plní pouze s větší pomocí ostatních. Při samostudiu potřebuje výraznější pomoc učitele nebo spolužáků. Někdy je schopen objektivního hodnocení sebe i ostatních.

  Stupeň 4 (dostatečný)

  Žák se dopouští závažných chyb při uplatňování poznatků a dovedností. Má závažné mezery v osvojených poznatcích. Má slabé logické myšlení, které není tvořivé. Závažné chyba dokáže někdy za pomoci učitele opravit. Vážné nedostatky má jak v ústním, tak v písemném projevu. Jeho získané vědomosti a dovednosti jsou nepřesné, nedokáže dát znalosti do souvislosti ani s pomocí učitele. Při práci ve skupině není jeho přínos velký, práce se pouze účastní. Při samostudiu má velké těžkosti. Objektivního hodnocení sebe sama i ostatních je schopen pouze málokdy.

  Stupeň 5 (nedostatečný)

  Žák se dopouští velmi závažných chyb při uplatňování poznatků a dovedností. V osvojených poznatcích má velmi vážné mezery. Jeho myšlení je nesamostatné. Základní učivo nezvládá a nedovede opravit chybu ani s pomocí učitele. Má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Nedokáže spolupracovat s ostatními, jeho působení pro tým není přínosné. Není schopen samostudia. Není schopen objektivního hodnocení sebe sama i ostatních.

  Hodnocení v předmětech s převahou praktických činností.

  Stupeň 1 (výborný)

  Žák má kladný vztah k práci a ke kolektivu, ve kterém právě pracuje. Veškeré činnosti vykonává pohotově, uplatňuje při tom své poznatky a vědomosti. Je aktivní a tvořivý, dodržuje dané postupy a způsoby práce. Výsledky jeho práce jsou bez větších nedostatků, dopouští se pouze menších chyb. Aktivně překonává vyskytující se překážky. Vlastní práci si dovede zorganizovat, na pracovišti udržuje pořádek. Dodržuje kázeň a bezpečnost práce, při práci si chrání své zdraví. Se surovinami, materiálem i energií pracuje hospodárně. Bez problému obsluhuje nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně se stará o životní prostředí. Vždy má potřebné pomůcky na hodinu. Objektivního sebehodnocení a hodnocení spolužáků je schopen téměř vždy.

  Stupeň 2 (chvalitebný)

  Žák má kladný vztah k práci a ke kolektivu, ve kterém právě pracuje. Pracuje samostatně, ale méně tvořivě. V pracovních postupech se vyskytují drobné nedostatky, které dokáže opravit. Správně organizuje svou práci, na pracovišti udrží pořádek. Překážky v práci překonává s malou pomocí učitele. Dodržuje předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a stará se o životní prostředí. Při využívání surovin, materiálu a energie se dopouští malých chyb. S drobnými nedostatky obsluhuje nástroje, nářadí a měřidla. Téměř nikdy nezapomíná pomůcky na hodinu. Většinou je schopen objektivního sebehodnocení a hodnocení ostatních spolužáků.

  Stupeň 3 (dobrý)

  Žák projevuje vztah k práci a kolektivu s menšími výkyvy. Při pracovních postupech a způsobech práce se dopouští chyb, k jejich nápravě potřebuje občasnou pomoc učitele. Své pracoviště udržuje v pořádku, dodržuje předpisy bezpečnosti práce a ochraně zdraví a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Výsledky jeho práce mají nedostatky. Práci si organizuje méně účelně, v údržbě nářadí a přístrojů musí být částečně podněcován. Při překonávání překážek v práci potřebuje častou pomoc učitele. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat surovina, materiály a energii. Často zapomíná pomůcky na hodinu. Objektivního sebehodnocení a hodnocení spolužáků je schopen pouze občas.

  Stupeň 4 (dostatečný)

  Žák pracuje bez zájmu, do práce v kolektivu se téměř nezapojuje. Dopouští se větších chyb při pracovních postupech a způsobech práce, potřebuje soustavnou pomoc učitele. Méně dbá na pořádek na pracovišti, na dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. S překonáváním překážek má problémy, které dokáže vyřešit za soustavné pomoci učitele, méně dbá na pořádek na pracovišti. Porušuje zásady hospodárného využívání surovin, materiálů a energie. Pomůcky zapomíná téměř vždy. Málokdy je schopen objektivního sebehodnocení a hodnocení ostatních spolužáků.

  Stupeň 5 (nedostatečný)

  Žák má nezájem o práci, je bez vztahu k pracovnímu kolektivu. Ani s pomocí učitele nedokáže uplatnit své poznatky v daných činnostech. Práci si nedokáže zorganizovat. Výsledky jeho práce jsou nepřesné a nedokončené. Nedbá na pořádek na svém pracovišti. Nezná a proto nerespektuje předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, ničí životní prostředí. Je velmi nedbalý při údržbě pomůcek, nářadí a nástrojů. Nevyužívá hospodárně suroviny, materiál a energii. Vždy zapomíná pomůcky na hodinu. Není schopen objektivní ho sebehodnocení a hodnocení ostatních spolužáků.

   

  Hodnocení v předmětech s převahou výchovného zaměření.

  Stupeň 1 (výborný)

  Žák projevuje iniciativu, pohotovost, pohybovou a technickou vyspělost, tvořivost, samostatnost. Jeho projev je estetický, působivý, originální a podle možností i přesný. Plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Ve všech činnostech je velmi aktivní. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Jeho zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu je výrazný. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Dodržuje vždy kázeň a pravidla bezpečnosti. Je téměř vždy schopen objektivního sebehodnocení a hodnocení ostatních spolužáků.

  Stupeň 2 (chvalitebný)

  Žák projevuje menší iniciativu a pohotovost, pohybovou a technickou vyspělost, kterou zvládá s malou pomocí učitele. Je převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí. Ve svých činnostech je aktivní. Méně tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. V menší míře rozvíjí svou požadovanou tělesnou zdatnost. Pravidla her ovládá s malými nedostatky. Téměř vždy dodržuje hygienické návyky spojené s vhodným sportovním oblečením. Je většinou schopen objektivního sebehodnocení a hodnocení ostatních spolužáků.

  Stupeň 3 (dobrý)

  Žák je ve svých činnostech méně iniciativní, samostatný a pohotový. Je málo pohybově a technicky vyspělý. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Je málo aktivní, nerozvíjí v požadované míře svou tělesnou zdatnost. Získané vědomosti, dovednosti a návyky nejsou dostatečné, k jejich využití potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nezná pravidla her. Často nedodržuje hygienické návyky spojené s vhodným sportovním oblečením. Je schopen objektivního sebehodnocení a hodnocení ostatních spolužáků.

  Stupeň 4 (dostatečný)

  Žák pracuje bez zájmu, do práce v kolektivu se téměř nezapojuje, je málo aktivní a tvořivý. Dopouští se větších chyb, ve výsledcích má závažné nedostatky. Vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje jen se značnou dopomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Úmyslně porušuje pravidla her. Velmi často nedodržuje hygienické návyky spojené s vhodným sportovním oblečením. Málokdy je schopen objektivního sebehodnocení a hodnocení ostatních spolužáků.

  Stupeň 5 (nedostatečný)

  Žák nejeví o činnosti zájem, je převážně pasivní. Jeho projev je většinou chybný, nemá estetickou hodnotu. Vědomosti, dovednosti a návyky jsou minimální a nedokáže je aplikovat. Je převážně pasivní, neprojevuje zájem o práci v hodinách ani o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nedodržuje hygienické návyky spojené s vhodným sportovním oblečením. Není schopen objektivního sebehodnocení a hodnocení ostatních spolužáků.

  Stupně hodnocení chování

  Obecné zásady pro hodnocení chování žáků ve škole

  1. Škola hodnotí žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.
  2. Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání nejen s učiteli, kteří ve třídě vyučují, ale též s ostatními učiteli a rozhoduje o ní pedagogická rada.
  3. Kritériem pro hodnocení chování pro příslušné období je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu a bezpečnostních pokynů.
  4. Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.
  5. Nedostatky v chování žáka se projednávají při pedagogické radě.
  6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů průběžně prostřednictvím informačního deníku, internetové žákovské knížky a pomocí osobních pohovorů se zákonnými zástupci.
  7. Chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni:

  Stupně hodnocení chování

  1 – velmi dobré

  2 – uspokojivé

  3 – neuspokojivé

  Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:

  Stupeň 1 (velmi dobré)

  Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu školy. Pouze ojediněle se dopouští méně závažných přestupků. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

  Stupeň 2 (uspokojivé)

  Chování žáka je v rozporu se slušným chováním a ustanoveními školního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu školy nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků a narušuje tak výchovně vzdělávací činnost školy. Svým chováním ohrožuje bezpečnost a zdraví své a jiných osob.

  Stupeň 3 (neuspokojivé)

  Žák se ve škole chová v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a ustanoveními školního řádu školy. Dopustí se takových závažných přestupků proti řádu školy nebo provinění, že je jimi ohrožena výchova žáka samotného nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes snížený stupeň z chování dopouští dalších přestupků.

   

  Doplněk pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků dle předpisů v platném znění

  1. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn,  

  Uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn (a)".

  1. Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "nehodnocen (a)".

    Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

  prospěl (a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocení horší než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2

  prospěl(a),  není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením

  neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí

  nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

  1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku (ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník).

  Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka

  1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
  2. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
  3. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
  4. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2 Školského zákona. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti.
  5. Opravné zkoušky

  Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. Ředitel školy sdělí výsledek opravné zkoušky prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu.

  1. Komisionální přezkoušení

  Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen "přezkoušení") jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

  Komise je tříčlenná a tvoří ji:

  1.  předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
  2.  zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
  3.  přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

  Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

  O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

  Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

  Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

  1. Slovní hodnocení

  Škola převede slovní hodnocení do hodnocení stupni prospěchu nebo naopak v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do hodnocení stupni prospěchu.

  U žáků s podpůrným opatřením bude hodnocení odpovídat doporučení školského poradenského zařízení a je možné na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

  Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.

   

  8. Závěrečná ustanovení

  1. Školskou radou schváleno dne: 12. 10. 2020
  2. Školní řád vstupuje v platnost dne: 13. 10. 2020
  3. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni dne: 13. 10. 2020
  4. Žáky školy se zněním školního řádu seznámí třídní učitel a seznámení zapíše do třídní knihy
  5. Zákonní zástupci žáků jsou se školním řádem prokazatelně seznámeni

   

  Ve Veselí nad Lužnicí, dne 12. 10. 2020                           Mgr. Lubomír Pospíchal, ředitel školy